// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„A nőnevelés ügyének diadalos napja”
A Leánykálvineum alapításának 90. évfordulójára 1.

Lukács Ödön református lelkész már az 1880-as években gondolkodott egy Nyíregyházán felállítandó nőnevelő intézetről, de az csak 1902 őszén, Görömbei Péter esperessége alatt nyithatta ki kapuit. A leányinternátust a felső-szabolcsi református egyházmegyében szolgáló lelkészek leánygyermekeinek a taníttatására hozták létre. A Bethlen Gábor utcai épület az első világháború évei alatt előbb katonai kórház, majd román laktanya lett, a háború után pedig szükséglakásokat alakítottak ki benne.

Az Országos Református Lelkészegyesület 1923-ban, Pápán megtartott közgyűlésén azt a határozatot hozta, hogy a megfelelő javítások és bővítések után ebben az épületben nyissák meg a leánynevelő intézetet. A munkálatokkal Márton László nyíregyházi mérnököt és Várallyay Sándor építési fővállalkozót bízták meg. Az országos gyűjtés mellett a város háromezer aranykorona segéllyel és százezer ingyen téglával támogatta az építkezést.

1926 nyarán már meghirdették a felvételt a Leánykálvineumba, mely szerint 10 református leányárvát ingyenes helyre, míg száz leányt fizetéses helyre vesznek fel. A hirdetményben közölték a legfontosabb alapelveket is: „Az intézet mélyen vallásos s jellegzetesen református világ- és életnézet alapján rendezkedik be. Reggel, este áhítat, közös és magán bibliaolvasás, külön bibliaórák, kátérepetíciók, az énekeskönyv teljes begyakorlása, vasárnapi iskolai, leányegyesületi munka, vasárnap kétszer templom, rossz idő esetén házi istentisztelet”. A lányok felügyeletére és nevelésére az igazgatónő mellett négy tanárnő, egy német nyelvű szaktanárnő, intézeti lelkész és egy szintén német betegápolónő ügyel. Az intézet érintkezési és társalgási nyelve a német, cél négy év alatt a teljes német nyelvi készség elsajátítása. A tanító és nevelő személyzet a garancia arra, hogy az intézet elérje legfőbb célját: „a régi magyar kálvinista nőtípus visszaállítását” és „sikerrel tudja fölvenni a nyílt küzdelmet a mai divattúlzás fertőzése, főként a leányok mind ijesztőbb módon tapasztalható elfiúsodása ellen”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. december 9. 16. o.)

Leánykálvineum

A Leánykálvineum épülete

34

35