// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Isten a mi bizodalmunk tornya” – A református templom építéstörténete 2.

Az alapkőletételt követő munkálatoknak köszönhetően, 1873-ban tető alá hozták a még torony nélküli templomot, amelyben 1874. január 1-én meg is tartották az első istentiszteletet. Nagy öröm volt ez a gyülekezet életében, amely az isteni gondviselésben bízva mindent meg is tett, hogy a templom végre teljesen felépüljön.

Három évvel később kikövezték és székeket készíttettek bele. 1882-ben Melhouse János tervei alapján, Király Sándor helyi építészvállalkozó kivitelezésében elkészült a templom tornya is, amelyre a gömböt szeptember 24-én tették fel. „Itt áll tehát pompásan, magasra emelkedve immár templomunk tornya, hirdetvén mindeneknek a szeretet, szabadság, béke és felvilágosodás nagy eszméit”. A gömbbe elhelyezett emlékiratba összefoglalták a templom építésének történetét. (Néhány évvel ezelőtt a toronygömböt leszedték és a benne lévő szétmállott emlékiratot szépen restauráltatták.) Ugyanebben az évben elkészült az orgonakarzat és az orgona is.

A szentelési ünnepséget 1883. július 3-án tartották meg a zsúfolásig megtelt templomban. Révész Bálint püspök imája után Lukács Ödön lelkész foglalta össze a templomépítés tíz esztendejét: „Boltozatai alá jöttünk, hogy megemlékezzünk itt verejtékes fáradozásunkról, kétségeinkről, küzdelmeinkről, melyek között porszemet porszemhez hordva, követ kőre emelve, végre nagy munkánkat befejezéshez juttathattuk!” Kérte továbbá a gyülekezetet, hogy „ékesítse fel e templom benső szegletkövét lélekben a szeretet aranyával, hogy lehessen e hajlék valóban szentegyház, vagyis háza az egységnek a testvérszeretetben; a hit tiszta színezüstjével, hogy loboghasson e hajlék falai közt a világ világossága mind az időknek végezetéig”. A beszédet követően keresztelést és esketést is tartottak, majd kiosztották az úrvacsorát.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ma is kívánhatjuk a gyülekezetnek a szenteléskor elhangzottakat: „Adjon az Isten a helybeli ref. vallásfelekezetnek számos örömnapot és keblében igaz hitet, tiszta erkölcsiséget, testvéri szeretetet.”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. november 24. 16. o.)

Kálvin tér

Református templom és iskola