// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Egy nap, amikor „a város apraja és nagyja örömben úszott”

Inczédy György főhadnagy 1837. december 4-én, a városi gyűlésen kihirdetette az V. Ferdinándtól kapott privilégiumot, majd a vármegye is megtette ezt a december 18–19-i közgyűlésén. Ezt követően lázas készülődés kezdődött a kiváltságlevélben foglalt városi szervezet felállítása, valamint a város lakossága körében történő beiktatása és az ehhez kapcsolódó ünnepség előkészítése ügyében.

E nevezetes napot 1838. január 22-re tűzték ki. Az ünnepség kezdetén, a városházán tartottak egy gyűlést Kállay Péter első alispán elnöklete alatt a város elöljárói és előkelőségei jelenlétében. Ezt követően a városháza elé vonult a küldöttség, ahol a megyei főjegyző hangosan felolvasta a szabadalomlevél teljes magyar fordítását, melyet a jelenlévők üdvrivalgása fogadott. A kihirdetést követően istentiszteletek következtek. Előbb a katolikus, majd az evangélikus templomba vonultak hálaadásra. Utóbbi helyen Mikuss Sámuel prédikátor tartott beszédet és az uralkodó nevének említésekor a templom előtt mozsarakból adtak le díszlövéseket. Az istentisztelet a Tartsd meg Isten királyunkat kezdetű énekkel ért véget.

A templomból a nagyvendéglőbe siettek az előkelőségek, ahol 230 főre terített asztal várta őket, míg a köznépet a Csillag kocsmában fogadták, ahol mintegy 200 személyt vendégelt meg a város. A krónikás nem mulasztotta el feljegyezni, hogy a piacon egész délelőtt két bolthelyiségből csatornán folyt a bor, melyből „sokan nem csak bőven hörpentettek, hanem vedrekben haza is hordták”. Ugyanitt perec és néhány véka dió szóratott a nép közé. Este pedig táncvigalommal tették fel a koronát a napra, bár a zenét szolgáltató Bunkó bandájának „inkább csak a neve, mint muzsikája volt híres”.

Így lett mindenki számára emlékezetessé az a nap, amikor a 17 és félezer lakosú Nyíregyháza rendezett tanácsú várossá vált. Hamarosan meg is alakult az első választott városi tisztikar és tanács élén Inczédy György polgármesterrel, a „nép szószólójával”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. január 12. 16. o.)

V. Ferdinánd féle privilégium

Tóth Sándor: V. Ferdinánd-féle privilégium bronztáblája
(1987, városháza bejárata mellett)

 2018.01.12