// AdSense kód

TARIMÉNES

01. tarimenes

A lapot Babosi László, Ilyés Gábor és Szabó Emese alapították 2005-ben, Szabó Emese névadási ötletének elfogadásával. A szerkesztők az új lappal egy társadalomtudományi és kulturális folyóiratot kívántak létrehozni és terveik szerint negyedévente megjelentetni. A névadással a szerkesztőség térbeli elhelyezkedésére, ill. a lap tervezett tematikáinak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonatkozásaira kívántak utalni. (Lábjegyzet a folyóirat nevéhez: Bessenyei György filozófiai tartalmú államregénye 1804-ben jelent meg.)
2005 és 2009 között 6 számot sikerült megjelentetni. Ezek mindegyikére jellemző, hogy célirányosan kapott pályázati pénzösszegből valósultak meg. Ez ugyan a szerkesztők elképzeléseit behatárolta ugyan, de ennek ellenére sikerült nívós számokat megvalósítaniuk.

KIADVÁNYTÖRTÉNET

2005.
I. évf. 1. sz.

02. tarimenes

A 2005 decemberében megjelenő első szám a Nyíregyházi Főiskola tudományos bizottságán keresztül elsősorban holland támogatásból valósult meg. Így született meg egy holland tematikus szám, amelybe azért sikerült megyei vonatkozású cikkeket belecsempészni: bemutattuk az ajaki születésű Székely Lászlót és Dékány Károly leveleit Ratkó Józsefhez. A lap röviden tudósít a Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesület munkájáról is.

Tartalom

Kívül a körön • Pusztai Gábor
Az „Annahat” ültetvény története • Székely László
Erik Van Ruysbeek versei • Tornai József
Ida Gerhardt • Jánosi Adrienn
Gondolatok Paul van Ostaijen Brueghel tanulmányáról • Gera Judit
Italozási szokások a középkori Németaföldön • Oláh Anikó
Holland, flamand avagy a harmadik? • Jánosi Adrienn
Krízis és katarzis • Törő Krisztina
A mágikus idealizmus radikális antropológiája • Kiss Lajos András
Gondolatok a nevelésről • Mester Béla
Hannes de Graaf emlékezete • Schopenhauer, Margreeth
Dékány Károly levelei • Babosi László
Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesület
Elhunyt Tarnai Ottó • Ilyés Gábor
Tarnai Ottó emléke • Szathmáry István

2006

2006. január 12.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnökségi ülésén úgy dönt, hogy az Egyesület három tagja által szerkesztett folyóirat további megjelentetését átveszi, a kiadását anyagilag és szellemileg támogatja. Innentől kezdve a lap a megye társadalomtudományi, kulturális és honismereti folyóirata kíván lenni.

II. évf. 1. sz.

03. tarimenes

A 2006 első felében megjelenő második szám a Nagykállóhoz kötődő Ratkó József születésének 70. évfordulója alkalmából a költő életúját és költészetét mutatja be. A szerzők között több neves irodalomtörténész található. A kiadvány megjelentetését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nagykálló Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága, a Ratkó József Olvasótábori Egyesület és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatta.

II. évf. 2. sz.

04. tarimenes

A folyóirat harmadik száma az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából jelent meg 2006 őszén. A lap elsősorban a tágabb régió eseményeit feldolgozó tanulmányokat közöl. (A tanulmányok nagy része a Nyíregyházi Főiskola, a Megyei Levéltár, a Jósa András Múzeum és a Sz-Sz-B Megyei Honismereti Egyesület által kiírt helytörténeti pályázat díjazott munkái.) A kiadvány megjelentetését a Miniszterelnöki Hivatal Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatta.

Tartalom

Tisza-menti forradalom 1956 • Dr. Lénárt Béla
Egy bihari falu forradalma • Ruszoly Barnabás
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Kisvárdai eseményei • Néző István
„Amit velünk tettek, azt jóvátenni nem lehet” • Bordán Pálma
56-os naplóm (részletek) • Kormány Margit
Az 56-os emlékmű leleplezésére • Kaszásné Tóth Judit
Bibliográfia • László Gézáné

2006. november

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2006. november 30-án kelt határozatával 2.9/932-1/2006. szám alatt nyilvántartásba vette a Tariménes című honismereti, társadalomtudományi és kulturális folyóiratot.

05. engedely1 06. engedely2

2007

2007. május 23.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében a Tariménes eddig megjelent számait az érdeklődőknek bemutatta dr. Szabó Géza a Sz-Sz-B Megyei Honismereti Egyesület elnöke és dr. Galambos Sándor főlevéltáros. A bemutatóról másnap rövid tudósítás jelent meg a Kelet-Magyarországban.

07. tarimenes hiradas

2007. június

A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2007. 2. számában dr. Galambos Sándor "Tariménes" elindult címmel recenziót jelentetett meg.
(Az írás itt olvasható.)

III. évf. 1. sz.

08. cimlap kodaly

2007-ben jelent meg a Tariménes negyedik száma: Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója előtt tisztelegve Kodály és a megye kapcsolatát dolgozza fel igen gazdag képanyaggal. A kiadvány megjelentetését a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatta.

Tartalom

Kodály Zoltán és Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegye kapcsolata a sajtó tükrében • Babosi László
Kodály Zoltánhoz • Rákos Sándor
Vidéki város zeneélete • Kodály Zoltán
Részletek Kodály Zoltán Közélet, vallomások, zeneélet című töredékes feljegyzéseit, vázlatait tartalmazó könyvéből
Harminc év előtti felvilágosítások a „Kállai hóhér”-ról, „Kállai egyes”-ről és „Kállai kettős”-ről • Szabó Antal
Nagykálló kodályi öröksége • Harsányi Gézáné
Az idők megváltoztak – A Kállai kettősről • Móser Zoltán
Kodály Zoltán Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyéhez kapcsolódó népzenei gyűjtéseinek időrendi mutatói Szalay Olga nyomán
Kodály és a magyar népzene • Tarcai Zoltán
Kodály Zoltán nyíregyházi és nagykállói emlékjelei • Ilyés Gábor
„Kodály küldöttje Nyíregyházán” – Vikár Sándor munkássága • Olajos Gábor
„Teljes szívvel kell csinálni” Beszélgetés Szabó Dénes Kossuth-díjas karnaggyal • Galambos Sándor
„Mutassuk meg a városi gyermeknek a zengő Magyarországot!” – felvételen és valóságban egyaránt… • Tóth Endre
Bibliográfia • dr. Gál Józsefné
Feljegyzések Takács György gyűjteményes kötetének margójára • Móser Zoltán
Pályázati felhívás

2007. december

A Könyvtári Kis Híradó decemberi számában Babosi László hírt adott a Tariménes folyóirat Kodály-emlékszámáról.

10. babosi cikk

2008

2008. április 7.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében Babosi László és Ilyés Gábor szerkesztők bemutatták a Kodály-emlékszámot. A bemutatón közreműködött Vasvári Tamás zongoraművész és a Vikár Sándor Zeneiskola tanulói. Másnap a Kelet-Magyarország röviden tudósított a bemutatóról.

11. tarimenes hiradas

(Fotógaléria)

2008. június 5.

A nagykállói Művelődési Központ kamaratermében Babosi László és Ilyés Gábor bemutatta a Tariménes kiadványt. A helyi televízió által is rögzített beszélgetést Harsányi Gézáné helytörténeti kutató vezette. A Nagykállói Hírmondóban megjelent Harsányi Gézáné Babosi Lászlóval készített riportja.

12. harsanyi cikk

2008. szeptember 27.

A Honismereti Szövetség és a Sz-Sz-B Megyei Honismereti rendezvényén Ilyés Gábor bemutatta a Tariménes című kiadványt.

IV. évf. 1. sz.

13. tarimenes

2008 októberében jelent meg az ötödik szám. A kiadványt Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala és lengyelországi testvérvárosa, Leczna város polgármesteri hivatala támogatta. A magyar és lengyel nyelvű kiadvány tartalmazza Ratkó József Segítsd a királyt! című drámáját, kortárs magyar és lengyel költők verseit valamint Hajdúhadházhoz és Lecznához kötődő kortárs festőművészek képeit.

Tartalom

Segítsd a királyt! - Ratkó József
Kortárs magyar és lengyel költők versei
Lengyel-magyar két jó barát - Tóth Sándor

2008. október 17.

A hajdúhadházi 4. Torzsás Napok keretében a Dr. Földi János Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény aulájában bemutattuk a Tariménes ötödik számát.

14. meghivo

2009

V. évf. 1. sz.

15. tarimenes

Tartalom

TANULMÁNYOK

Tiszavasvári első óvodáinak története 1888‐tól 1945‐ig • Pethéné Ujhelyi Marianna
Egykor volt diákok Nyíregyházán • Dr. Kührner Éva
Ő volt az első Szentmihályon • Hankó András
Dr. Graefl József • Komiszár Dénes

É V F O R D U L Ó K

Ratkó Józsefről • Ószabó István
„Kedves barátaim!...” • Ratkó József litván irodalmi est megnyitó beszéde

H E L Y T Ö R T É N E T I G Y Ű J T E M É N Y E K , T Á J H Á Z A K

Kálló megér egy napot! • Harsányi Gézáné

K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K

Gondolatok a könyvtárról • Krajnyák‐Jávor Andrea
„Szorgalmas Szorgalmatos” • Ilyés Gábor

F Ó K U S Z B A N A C I V I L S Z E R V E Z E T E K

Negyedszázados a Kisvárdai Városszépítő Egyesület • Néző István
A Nyíregyházi Városvédő Egyesület • Ilyés Gábor
A Kemecsei Városvédő Egyesület • Lucza János
Beszámoló a brezáni tanulmányútról • Dr. Szabó Géza

H O N I S M E R E T I K R Ó N I K A

2009. január 1. – augusztus 31.

V. évf. 2. sz.
Czine Mihály emlékszám

16. cimlap7 czine

Tartalom

Babosi László: • Emlékezés a „vándorprédikátorra”
Balogh Edgár egyik levele Czine Mihályhoz
Máriás József • Az erdélyi irodalom vonzásában
Galambos Sándor • Beszélgetés Margócsy Józseffel Czine Mihályról
Galambos Sándor • Czine Mihály és Margócsy József levélváltásai
Kovács Tiborné • A hatvan éves Czine Mihály köszöntése Nyíregyházán
Ratkó József • Jó hazát
Babosi László • Czine Mihály Ratkó Józsefhez írt levelei
Nagy Gáspár • Reménység jegenyéje
Végh Károly • Czine Mihály szoboravatása
Czine Mihály emlékjelei (Ilyés Gábor gyűjtése)

FÓKUSZBAN A CIVIL SZERVEZETEK

Dr. Csermely Tibor • A Bessenyei Társaságról
Dr. Bihari Albertné • A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
Jónai Éva • A Váci Mihály Irodalmi Kávéház

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYEK, MÚZEUMOK

Elek Andrásné • A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény

HONISMERETI KRÓNIKA

2009. szeptember 1. – december 31.

A Pedagógiai Műhelyben az alábbi recenzió jelent meg az emlékszámról Máriás József tollából:

17. czine1

17. czine 2

(Pedagógiai Műhely, 2010. 3. sz. 107-108. o.)